روش های نوین کشف جرم

روش اول: شناسایی مجرم از طریق عنبیه چشم 

پیشرفت های اخیر در تکنولوژی اطلاعات و همچنیننیاز روز افزون به امنیت بیشتر، منجر به توسعه سریع سیستم های هوشمند تشخیص هویت براساس خصوصیات بیومتریک انسان شده است. سیستم های بیومتریک از خصوصیات فیزیولوژیکییا رفتاری هر شخص برای تشخیص هویت دقیق او استفاده می کنند. ویژگی های معمول مورداستفاده در این سیستم ها عبارتند از: چهره، اثر انگشت، صدا، نمودارهای حرارتی چهره،عنبیه، شبکیه، طرز راه رفتن، نقوش کف دست، هندسه دست و .... . از بین این ویژگی ها،روی اثر انگشت بیشتر از بقیه کار شده است و در کاربرد های قانونی از این ویژگیاستفاده می شود. همچنین تشخیص چهره و تشخیص صوت در 25 سال اخیر به طور وسیعی موردمطالعه قرار گرفته اند، در حالیکه تشخیص عنبیه یک روش نسبتا جدید در شناسایی هویتاست. منابع گوناگونی تایید کرده اند که تشخیص عنبیه، یکی از مطمئن ترین سیستم هایبیومتریک می باشد. با توجه به اهمیت و عملکرد قابل قبول این سیستم، سرمایه گذاریتحقیقاتی و صنعتی در کشور روی آن ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، در روش اول  این تحقیق مفاهیم اصلی سیستم تشخیص عنبیه مورد بررسی قرار می گیرد.                  

٭ ساختار فیزیولوژیک عنبیه :

به حلقه رنگی اطراف مردمک چشم عنبیه میگویند. این بخش، یک دیافراگم نازک است که روی قسمت جلویی چشم کشیده شده و در پشتآن، عدسی قرار دارد. وجود عدسی باعث میشود که عنبیه، شکل یک مخروط بریده شده سهبعدی را پیدا کند. انتهای محدوده عنبیه به بدنه مژه دار  چشم متصل شده است. همچنینابتدای این محدوده متصل به مردمک است و کمی به سمت بینی متمایل میشود. قرنیه که یکلایه شفاف و محافظتی است، روی عنبیه را می پوشاند. تبادل اکسیژن برای تغذیه اجزایچشم از طریق قرنیه صورت می گیرد. برای اینکه بفهمیم بافت عنبیه تا چه حد برایشناسایی غنی است، لازم است که ساختار آن را کمی جزئی تر بررسی نماییم.   .
عنبیه ازچندین لایه تشکیل شده است. سطح خلفی آن از رنگدانه های مخاطی  پوشیده شده که جلویعبور و نفوذ نور را می گیرند. جلوی این لایه، دو ماهیچه حلقوی قرار دارند که به طورمشترک، مردمک را کنترل می کنند. لایه بعدی که جلوی این ماهیچه ها واقع است، یک لایهنمدی شکل  است که ساختارهای ترکیبی رنگی و کمانی شکلی، آن را تشکیل می دهند. درداخل این لایه، رگهای خونی زیگزاگی شکل شعاعی وجود دارند. بیرونی ترین لایه که درواقع لایه مرزی نیز محسوب می شود، نسبت به لایه نمدی شکل چگال تر است. این افزایشچگالی به علت وجود رنگدانه های تکی به نام chromataphore ها می باشد.

 ظاهر عنبیه کهما می بینیم، نتیجه مستقیم این ساختار چند لایه است. سطح بیرونی عنبیه به دو لایهتقسیم می شود: یکی ناحیه مردمکی  مرکزی و دیگری ناحیه مژه دار که پیرامون عنبیه رامی پوشاند. لبه ناحیه مردمکی به شکل یک مرز زیگزاگی محیطی است. این لایه مرزی بهطور ناگهانی، نزدیک مردمک به پایان می رسد. ناحیه مژگانی شامل تعداد زیادی شیار وبرآمدگی است که با هم همپوشانی دارند و به علت وجود ناحیه نمدی شکل، اینگونه به نظرمی رسند. این خطوط قابل انقباض، با تغییر حالت مردمک تغییر می کنند. بخشی از اینخطوط و شیارها هم ناشی از وجود ساختار عروقی شعاعی هستند. سایر ساختارهای قابلمشاهده دیگر در عنبیه شامل حفره ها یا لاغر شدن های نا منظم در لایه مرزی، خالها  یا برآمدگی های کوچک لایه مرزی و لکه ها  یا تجمع های محلی chromataphore ها میباشند.

 ناحیه مردمکی می تواند نسبتا صاف باشد. ولی با این حال، طرحهایدودی شکل و شعاعی و طرحهای رنگدانه ای در این ناحیه دیده می شود که نتیجه وجود لایهرنگدانه ای و فشرده خلفی است. همچنین برخورد نور با سلول های رنگدانه ای لایهبیرونی عنبیه و جذب تفاضلی  آن نیز به رنگی دیده شدن عنبیه کمک می کند. اگر ساختارلایه بیرونی، کمی رنگدانه ای باشد، نور از سلول های پوششی داخل  آن به سمت داخلبازتاب می کند و پرآکنده می شود. نور بازتابیده وقتی از لایه نمدی شکل عبور می کند،آبی به نظر می رسد. هرچه توزیع رنگدانه ای لایه بیرونی  ضخیم تر باشد، عنبیه تیرهتر به نظر می رسد.

ادعای منحصر به فرد بودن عنبیه اشخاص و پایدار بودن آن درسنین مختلف از دو منبع اصلی نشات می گیرد. اولین منبع، مشاهدات کلینیکی است. چشمپزشکان و آناتومیست ها پس از آزمایش روی تعداد زیادی از چشم ها به این نتیجه رسیدهاند که الگو های موجود در هر عنبیه، حتی عنبیه های چشم راست و چپ یک شخص واحد،کاملا منحصر به فرد است. بعلاوه در مشاهدات تکراری و در زمان های مختلف، این الگوهاتغییرات کمی دارند و یا حداقل می توان گفت که بعد از دوران کودکی این تغییرات بسیارکم است. 

منبع دوم، زیست شناسی پیشرفته امروزی است. هنگامی که ساختار کلی عنبیهاز لحاظ ژنتیکی در حال شکل گیری است، ویژگی های جزئی آن شدیدا وابسته به یک سریرویدادها مانند شرایط اولیه ماده تشکیل دهنده جنینی عنبیه می باشد. تکرار مجدد اینرویدادها از طریق وقایع طبیعی بسیار نا محتمل است. فرآیند شکل گیری عنبیه به ندرتدچار اختلال می شود. این اختلالات شامل ناقص شدن عنبیه  ، جابجایی و یا خراب شدن شکل مردمک هستند.                                                                                                                                         
همچنین مشاهدات جدید مؤید ثابت ماندن الگوهای عنبیه در سنینمختلف بعد از نوزادی است. بخشهای معینی از عنبیه مثل ساختار عروقی آن در لحظه تولددارای شکل ثابت می شوند در حالیکه بخشهای دیگر مثل ساختار ماهیچه ای تا دو سالگیرشد می کنند و تکمیل می گردند. باید به این نکته بسیار مهم نیز توجه کرد که تکمیلالگوهای رنگدانه ای تا سنین نوجوانی ادامه می یابند. بعلاوه میانگین اندازه مردمکبرای یک فرد، به آهستگی تا نوجوانی افزایش می یابد. بعد از گذشت سنین نوجوانی، یکعنبیه سالم تا آخر عمر شخص تقریبا تغییری نمی کند. اگر چه رنگ پریده شدن عنبیه وکوچک شدن قطر مردمک  با افزایش سن، طبیعی است. بیماری های مختلف چشمی نیز می توانندظاهر عنبیه را به طور کلی تغییر دهند. همچنین به نظر می رسد که اگر عنبیه به مدتطولانی در معرض آلودگی های زیست محیطی (مثل فلزات) قرار بگیرد، ساختار رنگدانه ایاش  تغییر می یابد. ولی با این وجود، وقوع این شرایط نادر است. ادعای تغییر عنبیهبا تغییر در شرایط بدنی و سلامت افراد  نیز رد شده است. بنابراین در کل می تواننتیجه گرفت که عنبیه هر شخص، بسیار منحصر به فرد است و پس از گذشت دوران نوزادی تاآخر عمر تغییر چندانی نمی کند. با این وجود، ذکر این نکته ضروری است که هنوزمطالعات زیادی در مقیاس وسیع در مورد منحصر به فرد بودن و پایداری عنبیه، به ویژهبه عنوان یک خصوصیت بیومتریک در حال انجام است.                                                                                                                                                                                                
خصوصیت جالب توجه دیگر عنبیهبرای استفاده در سیستم های بیومتریک، تغییرات لحظه به لحظه آن است. فعل و انفعالاتپیچیده ماهیچه های عنبیه باعث می شود که قطر مردمک دارای یک نوسان همیشگی و کوچکباشد. برای اطمینان از عنبیه مورد ارزیابی، می توان این حرکت را مانیتور کرد. بعلاوه، از آنجایی که عنبیه بسیار سریع به تغییرات روشنایی عکس العمل نشان می دهد (در مقیاس چند صد میلی ثانیه)، مانیتور کردن عکس العمل عنبیه در مقابل یک روشناییکنترل شده نیز نتیجه مشابهی می دهد. در مقابل، عنبیه در مواقع مریضی و ناخوشی منقبضو سفت می شود. از این واقعیت می توان در ملاحظات قانونی و دادگاهی استفاده نمود.

 ٭ تصویر برداری از عنبیه:                                              
یکی از چالش هایاصلی در سیستم تشخیص خودکار عنبیه، ثبت تصویر با کیفیت بالا از عنبیه از طریقروشهای غیر تهاجمی است. با توجه به اینکه عنبیه یک شیء نسبتا کوچک (قطر حدودی یکسانتیمتر) و تیره است و همچنین کاربران انسانی نسبت به چشم هایشان بسیار حساسهستند، طراحی این بخش احتیاج به مهندسی دقیقی دارد. بنابراین چند نکته را باید مدنظر قرار داد:

 اول: ضروری است که تصاویر ثبت شده عنبیه دارای رزولوشن و وضوح کافیباشند.

دوم: اینکه تصاویر باید کنتراست بالا داشته باشند.

 سوم: فریم بندی تصاویر بایدمناسب باشد یعنی عنبیه و مردمک باید در مرکز تصویر قرار بگیرند بدون اینکه کاربرمجبور به انجام کار اضافه ای باشد. یعنی ترجیحا کاربر مجبور نباشد که به جایی خیرهشود یا چانه اش را روی چیزی قرار دهد.

 بعلاوه، آرتیفکت های تصویر مانندانعکاس های چشمی و خطاهای اپتیکی که جزو لاینفک سیستم هستند باید تا حد امکان حذفشوند. در حال حاضر، طرحهای مختلفی برای این سیستم تصویربرداری ارائه شده است. سیستمهای مذکور قادرند مساله رزولوشن و فوکوس تصویر را حل کنند. ولی از آنجایی که طراحییک سیستم کاملا غیر تهاجمی و بدون نیاز به همکاری کاربر بسیار ارزشمند و جذاب است،توجه به میزان مشارکت کاربران در سیستم تشخیص عنبیه ضروری به نظر می رسد.                                                                                                                                                                                                                 

٭ اطمینان از واقعی بودن عنبیه:                                         &nbsp

/ 2 نظر / 307 بازدید
مریم

[لبخند]سلام. واقعا ممنونم . واقعا مطلبتون کمکم کرد . ایشالا موفق باشید [گل][گل] بازم ممنون

مریم

با سلام خدمت شما تو لینک دنبال مقاله گشتم اما فقط خلاصه ای از اون بود و من برای درس داده کاوی راجع به موضوع الگوهای جرم شناسی و کشف جرایم نیاز به مقاله شما دارم چون رشته تخصصیم نیست و سررشته ندارم راجع به این موضوع ازتون درخواست دارم اگه امکان داره فایل مقاله و همچنین اطلاعات کمکی را برای من ایمیل کنید