سومین جلسه حضور در دادگاه

سلام

امروز به خاطر خود کشی که در یکی از ایستگاه های مترو توسط یک مرد جوان صورت گرفته بود و تاخیر یک ساعته مترو دیر به دادگاه رسیدم ، جلسه دادگاه امروز بدین شرح بود که فردی مدعی بود که  چند کامیون آجیل و خشکبار به خوانده فروخته است و خوانده  بدهی خود از این بابت را نپرداخته و علی رغم مراجعه مکرر به ایشان حاضر به پرداخت بدهی خود نیست و فاکتور های فروش را که به امضاء خریدار هم رسیده بود را به عنوان مستندات ضمیمه پرونده نموده بود، و از دادگاه تقاضا کرده بود که خوانده را محکوم به پرداخت بدهی خود و همچنین کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و همچنین خسارت تاخیر تادیه نماید.

خریدار علی رغم اینکه  برگ اخطاریه به او ابلاغ شده بود در جلسه حضور پیدا نکرده و وکیل هم معرفی نکرده  و لایحه هم نفرستاده بود ، دادگاه بعد از برسی مستندات خواهان و شنیدن صحبت های خواهان و وکیل او خوانده را محکوم به پرداخت بدهی خود و حق الوکاله وکیل خواهان وخسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی نمود .

لازم به ذکر هست که این حکم چون غیابی صادر شده بود ظرف بیست روز قابل واخواهی از طرف خوانده در دادگاه صادر کننده حکم می باشد .

تا جلسه دادگاه بعدی خدا نگهدار

 

/ 0 نظر / 26 بازدید