دکتر علی صفاری

 

 

علایق پژوهشی

کیفرشناسی ،جرم شناسی ، پیشگیری از جرم،حقوق جزا ،بزهکاری اطفال

 

زمینه تخصصی

 

: کیفرشناسی، جرم شناسی، سیاست جنایی و کیفری، به ویژه بزه‏دیده شناسی، جرم شناسی زنان، پیشگیری از جرم، بزهکاری اطفال، نظام کیفری ایران، جایگزین‏های حبس، آسیب‏شناسی و کنترل جرم.

 

ـ آثار علمی (به ترتیب تاریخ تالیف یا ارائه اثر)

 

1. پایان نامه کارشناسی ارشد (دفاع نشده) حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه تهران تحت عنوان:

« بررسی کلاهبرداری در حقوق موضوعه ایران و علل و عوامل آن در تهران سال 1368 » (چاپ نگردیده).

2. پایان نامه کارشناسی ارشد جرم شناسی دفاع شده در مرکز تحقیقات نظم عمومی اسکارمن وابسته به دانشگاه لستر در کشور انگلستان در سال 3- 1992 تحت عنوان:

An Analysis Of The Development Of Awareness Of The Victim's Role In Western Criminal Justice Systems With Reference To Provisions In Islamic Jurisdictions

«تحلیل تحولات مربوط به آگاهی از نقش بزه دیده در نظام‏های عدالت کیفری غربی در مقایسه با مقررات مربوطه در نظام قضایی اسلامی» سپتامبر 1993 (چاپ نگردیده).

3. رساله دکتری (کیفرشناسی) دفاع شده در مرکز تحقیقات نظم عمومی اسکارمن وابسته به دانشگاه لستر در کشور انگلستان در سال 8 ـ 1997 تحت عنوان:

Diyah (Blood-Money) As An Alternative To Custody: A Socio- Legal Analysis

«تحلیل حقوقی ـ اجتماعی دیه بعنوان یک سیستم جانشین زندان» (چاپ نگردیده).

4. سخنرانی علمی چاپ شده تحت عنوان: «تأملی بر مجازات زندان» در مجله «اصلاح و تربیت» شماره‏های 69 ـ 68 سال 1379 متعلق به مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان‏ها .

5. سخنرانی علمی تحت عنوان «در آمدی بر جرم شناسی زنان» در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به دادگستری که خلاصه آن در «فصل نامه دیدگاه‏های حقوقی» شماره های 18 ـ 17 سال 1379 به چاپ رسیده است.

6. سخنرانی علمی تحت عنوان «پیشگیری وضعی از جرم» در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 7/2/1381.

7. سخنرانی علمی تحت عنوان «حقوق زندانیان از دیدگاه حقوق بشر اسلامی و اسناد بین‌الملل » در کارگاه آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در دانشگاه اصفهان در تاریخ 2/3/1381 و در رشت در تاریخ 28/4/1381 و در اردبیل در تاریخ -----  و در کرمان در تاریخ----.

8. مقاله تحت عنوان: «مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم » منتشره در مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 34 ـ 33 ، از صفحه 267 تا صفحه 319 ، سال 1380/2001.

9. مقاله تحت عنوان: «انتقادات وارده به پیشگیری وضعی » منتشره در مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 36 ـ 35 ، از صفحه 193 تا صفحه 233 ، سال1381/2002  .

10.                     «تأملی بر بزه دیدگی و انواع آن»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38 ، از صفحه 259 تا صفحه 302، سال 1382، ترجمه قسمتی از فصل پنجم کتابWilliams, K.S., Textbook on Criminology (2001) ، تحت عنوان:Victims, Victimisations and Victimology  (بزه‏دیدگان، بزه‏دیدگی‏ها و بزه‏دیده‏شناسی) .

11.                     «حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 40 ، از صفحه 289 تا صفحه 324، سال 1383، ترجمه قسمتی از فصل پنجم کتاب Williams, K.S., Textbook on Criminology (2001)، تحت عنوان:Victims, Victimisations and Victimology  (بزه‏دیدگان، بزه‏دیدگی‏ها و بزه‏دیده‏شناسی).

12.                     «روش زندگی و تأثیرگذاری بزه دیده بر وقوع جرم»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41 ، از صفحه 405 تا صفحه 432، سال 1384، ترجمه قسمتی از فصل پنجم کتاب Williams, K.S., Textbook on Criminology (2001)، تحت عنوان:Victims, Victimisations and Victimology  (بزه‏دیدگان، بزه‏دیدگی‏ها و بزه‏دیده‏شناسی).

13.                     «توجیه یه دلیل آوری برای مجازات»، ترجمه قسمتی از فصل دوم کتاب Cavadino, M. & Dignan, J. (2002), The Penal System: An Introduction, 3rd Edn.,  تحت عنوان «Justifying Punishment» مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 42، صص 323- 287، ١٣٨۴.

14.                     «توجیه یا دلیل آوری برای مجازات ٢» (مکاتب کیفری)، ترجمه قسمت دیگری از منبع مذکور در بند قبل در مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴٣، بهار و تابستان 1385، صص 438- 409.

15.                     سخنرانی ارائه شده تحت عنوان «امکانات دادرسی ویژه نوجوانان در ایران برای اجتناب از محرومیت از آزادی»، چاپ شده در گزارش کارگاه‏های آموزشی «دادرسی ویژه نوجوانان» 20 الی 29 مهر ماه 1381، با همکاری شورای عالی توسعه قضایی (قوه قضاییه) و یونیسف (UNICEF) ، از صفحه 103 لغایت 110 ، سال 1383.

16.                     مقاله تحت عنوان: «درآمدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن»، مجموعه مقالات «علوم جنایی» در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، مرکز توسعه علوم انسانی (سمت)، از صفحه 498 لغایت 525 ، سال 1383.

17.                     مقاله تحت عنوان: «کیفر شناسی و توجیه کیفر» ، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، تحت عنوان «علوم جنایی» کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران ، از صفحه 89 لغایت 151 ، سال 1384.

18.                     کتاب با عنوان: «سرقت در ایران»، پژوهشی با همکاری دانشکده علوم اجتماعی (سرکار خانم عذرا محمدی) به روش تحلیل ثانویه در پرتو برخی تئوری‏های جرم‏شناختی، به سفارش دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی دانشگاه تهران، 1385، نشر سلمان، تهران.

19.                     کتاب تحت عنوان: «کیفرشناسی: تحولات، ‌مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی»، چاپ جنگل، تهران، چاپ هشتم، 1388، اولین چاپ 1386.

20.                     مقاله تحت عنوان: «انواع زندان در آیین‏نامه‏های زندان و افراد قابل پذیرش در آنها»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (الهیات و حقوق) ویژه حقوقی، شماره 23، مشهد، ١٣٨۶، صص 90- 61.

21.                     مقاله تحت عنوان: «مفهوم کیفر سالب آزادی و تعریف زندان»، دیباچه‏ای بر کتاب جایگزین‏های حبس در حقوق کیفری ایران، حسن حاجی تبار فیروزجایی، انتشارات فردوسی، تهران، ١٣٨۶.

22.                     میزگرد چاپ شده در مورد «لایحه پیشگیری از جرم» در مجله مطالعات پیشگیری از جرم متعلق به پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، سال اول، شماره چهارم، پاییز 1386، صفحات 251- 211.

23.                     مقاله تحت عنوان: «اهمیت پیشگیری از جرم»، دیباچه‏ای بر کتاب: بزهکاری به عادت: از علت شناسی تا پیشگیری، امیر حسن نیازپور، انتشارات فکرسازان، تهران، 1387.

24.                     ترجمه و تلخیص قسمتی از کتاب «دعوای کیفری و تعیین کیفر» نوشته جمعی از وکلا و کارکنان یکی از کانون‏های وکلای لندن تحت عنوان: «اصول عملی تعیین کیفر در نظام عدالت کیفری انگلستان و ولز» چاپ شده در مجموعه مقالات تحت عنوان «تازه‏های علوم جنایی»، بنیاد حقوقی میزان، 1388، صفحات 966- 953.

25.                     مقاله مشترک و سخنرانی تحت عنوان: «تاثیر سیاست‏گذاری‏های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری» با همکاری آقای امیر ایروانیان، دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ارائه شده به سومین کنگره ملی آسیب‏شناسی خانواده 26- 23 اردیبهشت 1387، خلاصه این مقاله در چکیده مقالات کنگره چاپ شده است: صص 8- 257 و اصل مقاله نیز تحت همین نام در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 49 سال 1388 در صفحات 279- 239 چاپ شده است.

26.                     مقاله مشترک تحت عنوان: «ارزیابی واکنش کیفری علیه رفتارهای خلاف عفت عمومی در پرتو قاعده تعزیر» (بررسی فقهی- حقوقی مجازات‏های مندرج در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی، 1370) با همکاری آقای وحید یامین‏پور، دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، زیر چاپ در مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

27.                     سخنرانی تحت عنوان: «مقدمات ضروری پیشگیری از جرم» ارائه شده در همایش ملی پیشگیری از جرم قوه قضاییه در مشهد مقدس، اسفند ماه 1388 که خلاصه آن در «چکیده مقاله‏ها: همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضاییه»، مشهد مقدس- ١٢ و ١٣ اسفند ١٣٨٨، به کوشش دکتر محمد فرجیها و دکتر عباس شیخ الاسلامی، بنیاد حقوقی میزان، اسفند 1388، صفحه ۵٩ چاپ شده و اصل مقاله نیز تحت عنوان: «مقدمات ضروری یا بایسته‏های برنامه‏ریزی برای پیشگیری از جرم» بعداً در مجموعه مقالات همایش چاپ خواهد شد.

28.                     مصاحبه در اسفند 1388 با مجله انجمن ایرانی حقوق جزا در مورد تعریف و مفهوم پیشگیری از جرم، زیر چاپ.

29.                     سخنرانی در همایش «جایگاه زن در جهان معاصر» تحت عنوان: «نقش زن در پیشگیری از جرم» در تابستان 1388 در سالن دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، برگزاری از سوی مرکز پژوهشی رویای رُستن، که خلاصه آن زیر چاپ است.

30.                     سخنرانی زیر چاپ تحت عنوان: «حق بر آموزش و پیشگیری از جرم» در همایش حق بر آموزش در سالن عدالت دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، در ترم اول تحصیلی 89- 1388، زیر چاپ.

31.                     مقاله تحت عنوان: «تحولات پیشگیری از جرم و اهمیت آن»، زیر چاپ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.

 

مقالات . کتابها . سخرانیها و جزوات درسی

1ـ      پایان نامه کارشناسی ارشد (دفاع نشده) حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه تهران تحت عنوان:

« بررسی کلاهبرداری در حقوق موضوعه ایران و علل و عوامل آن در تهران سال 1368 » (چاپ نگردیده)

 

2ـ      پایان نامه کارشناسی ارشد جرم شناسی دفاع شده در مرکز تحقیقات نظم عمومی اسکارمن وابسته به دانشگاه لستر در کشور انگلستان در سال 3 ـ 1992 تحت عنوان:

 

An Analysis of the Development of Awareness of the victim's Role in Western Criminal Justice    systems With Reference to Provisions in Islamic Jurisdictions                                     

« تحلیل تحولات مربوط به آگاهی از نقش بزه دیده در نظامهای عدالت کیفری غربی در مقایسه با مقررات مربوطه در نظام قضایی اسلامی » سپتامبر 1993 (چاپ نگردیده)

 

3ـ      پایان نامه دکتری (کیفرشناسی) دفاع شده در مرکز تحقیقات نظم عمومی اسکارمن وابسته به دانشگاه لستر در کشور انگلستان در سال 8 ـ 1997 تحت عنوان:

Diyah (Blood-money) as an Alternative to Custody                                                                   A Socio-Legal analysis                                                                                                                   « تحلیل حقوقی ـ اجتماعی دیه بعنوان یک سیستم جانشین زندان » (چاپ نگردیده)

 

4ـ       سخنرانی علمی چاپ شده تحت عنوان: «تأملی بر مجازات زندان» در مجله «اصلاح و تربیت» شماره های 69 ـ 68 سال 1379 متعلق به مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانها

 

5ـ      سخنرانی علمی تحت عنوان «در آمدی بر جرم شناسی زنان» در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به دادگستری که خلاصه آن در «فصل نامه دیدگاههای حقوقی» شماره های 18 ـ 17 سال 1379 به چاپ رسیده است.

 

6ـ      سخنرانی علمی تحت عنوان «پیشگیری وضعی از جرم» در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 7/2/1381

 

7ـ      سخنرانی علمی تحت عنوان «حقوق زندانیان از دیدگاه حقوق بشر اسلامی و اسناد بین‌الملل » در کارگاه آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در دانشگاه اصفهان در تاریخ 2/3/1381 و در رشت در تاریخ 28/4/1381 و در اردبیل در تاریخ ----- و در کرمان در تاریخ ------

 

8ـ      مقاله تحت عنوان: «مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم » منتشره در مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 34 ـ 33 ، از صفحه 267 تا صفحه 319 ، سال 1380/2001

 

9ـ      مقاله تحت عنوان: «انتقادات وارده به پیشگیری وضعی » منتشره در مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 36 ـ 35 ، از صفحه 193 تا صفحه 233 ، سال1381/2002  

 10ـترجمه فصل پنجم کتاب Williams , K.S. ,Textbook on Criminology (2001) ، تحت عنوان: Victims, Victimisations and Victimology ( بزه دیدگان، بزه دیدگیها و بزه دیده شناسی) در قالب سه مقاله جداگانه بشرح ذیل:

 

1ـ10 ـ «تأملی بر بزه دیدگی و انواع آن»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38 ، از صفحه 259 تا صفحه 302 ، سال 1382 

 

2ـ10 ـ «حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40 ، از صفحه 289 تا صفحه 324، سال 1383

 

3ـ10 ـ «روش زندگی و تأثیرگذاری بزه دیده بر وقوع جرم»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 41 ، از صفحه ... تا صفحه ... ، سال 1384

&nbs

/ 1 نظر / 401 بازدید
سجاد رحمانی

سلام حمید جان از مطالب مفید شما کمال استفاده رو میبریم...... موفق باشی وخیلی خوشحالم که فعال هستی ...... به امید دیدار ........ [قلب][گل][دست][خداحافظ]